ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด ว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวท่านว่า “ผู้ใช้บริการ” โดย ผู้ใช้บริการ ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ ผู้ให้บริการ ดังนี้

1. การให้บริการ

1.1. ในส่วนของ รูปแบบ (Template) เป็นบริการที่ผู้ให้บริการทำการออกแบบพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่าย พร้อมคู่มือการใช้งาน
1.2. กรณีต้องการเปลี่ยน รูปแบบ (Template) หลังจากการใช้งาน ส่วนนี้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
1.3. ผู้ใช้บริการ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผลหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากรูปแบบ (Template) ให้ทำการ ขอใบเสนอราคา
1.4. ผู้ให้บริการมีบริการลงข้อมูลให้ฟรีทั้งเว็บองค์กรและเว็บขายสินค้าหลังจากจบการสั่งซื้อ โดยมีระยะเวลา 24 ชั่วโมง. โดยผู้ใช้บริการต้องทำการส่งข้อมูลที่ต้องใช้ขึ้นสู่เว็บไซต์มาให้ผู้ให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาท่านสามารถทำตามคู่มือที่ทางผู้ให้บริการได้จัดส่งให้ แต่หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.5. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ทำการระงับเว็บไซต์ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำการละเมิดต่อกฎหมายของประเทศไทย เช่น การค้าขายอาวุธสงคราม, ยาเสพติด, สิ่งที่ผิดกฏหมาย, เนื้อหาบทความที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือหมิ่นเบื้องสูง แต่หากได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วทางผู้ให้บริการจะอนุมัติให้ใช้งานตามปกติ
1.6. กรณีที่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการกระทำผิดต่อกฏหมายและอยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย ทางผู้ให้บริการจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายนำข้อมูลของท่านกระทำการใดๆ ที่ละเมิดหรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด แต่หากผู้ใช้บริการกระทำความผิดต่อกฎหมายและมีหมายเพื่อขอข้อมูลตรวจสอบ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่

3. เกี่ยวกับระบบ

3.1 ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายให้ทางผู้ใช้บริการทำการอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ php, html ที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมทำเว็บไซต์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายขึ้นสู่เว็บไซต์ ซึ่งนำมาสู่การเกิดความผิดพลาดทางการแสดงผล หรือเกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ ผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบในส่วนนี้ แต่สามารถBackup ข้อมูลล่าสุดกลับมาให้ได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน
3.2. FASTWEB เป็นระบบที่ผู้ให้บริการได้ทำการตั้งค่าให้ผู้ใช้บริการใช้งานง่าย ระบบเป็นมาตรฐานสากล โดยเป็นระบบรองรับที่ใช้ได้จริง หากผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มระบบ หรือเครื่องมือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในส่วนนี้ทางผู้ให้บริการมีค่าบริการเพิ่มเติมตามรายการที่ผู้ใช้บริการต้องการ
3.3. ผู้ให้บริการ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.4. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน,การรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น
3.5 กรณีที่ผู้ใช้บริการนำบุคลอื่นเข้ามาร่วมในการมีสิทธิ์เข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ โดยมีการร้องขอให้มีการปรับ เพิ่ม หรือกระทำการใดๆ นอกเหนือจากการให้บริการส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งใบเสนอราคาในการเปลี่ยน Plan การใช้งานให้ผู้ใช้บริการ
3.6. ผู้ให้บริการ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นนั้น
3.7. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเอง ดังนั้นหากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป ผู้ใช้บริการสามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย
3.8. ผู้ให้บริการ ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่สำรองเก็บไว้ล่าสุดมาใช้งานได้ ,ผู้ให้บริการได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทางผู้ให้บริการไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีข้อมูลที่จัดเก็บมีการสูญหาย

4. การต่ออายุและยกเลิกบริการ

4.1. การต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะทราบวันที่หมดอายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์ได้โดยผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์ล่วงหน้าภายใน 30 วัน หากมีความประสงค์ในการต่ออายุ ควรแจ้งผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันหมดอายุ
4.2. โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่
4.3. ผู้ใช้บริการยินดีและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศต่อไปนี้ eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
4.4. ในกรณีที่โดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะให้ผู้ให้บริการ ตามต่ออายุให้นั้น ผู้ให้บริการ จะพยายามดำเนินการให้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถติดตามได้หรือไม่เนื่องจากขึ้นกับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล และหากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง
4.5. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่ mazmakerv2.sup@gmail.com ซึ่งโดเมนเนมนั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป (ในกรณีที่ชำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว)
4.6. หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และผู้ให้บริการ จะลบข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของผู้ให้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ไปจัดทำเว็บไซต์ได้เองต่อไป

 

บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์